ŞİRKET DEĞERLERİMİZ

;

VİZYONUMUZ

Tercih edilen global şirket olma konumunu sürdürerek 2025 yılına kadar, değişim ve gelişime odaklı, esnek, çevik ve tüm paydaşları için fark yaratarak değer sunan bir marka olmak


MİSYONUMUZ

Otomotiv sektöründe ileri teknolojiyi kullanarak hassas üretim yetkinliğimizle, tüm paydaşlarına odaklanan, sürekli gelişen, topluma ve çevreye duyarlı bir markayız


DEĞERLERİMİZ

 • Geleceğe birlikte yürür ve birlikte başarırız
 • İnsan odaklıyız
 • Yenilik ve gelişmeye açığız
 • Etik davranırız
 • İletişime açığız
 • Müşteri odaklıyız

ORTAK DAVRANIŞSAL YETKİNLİKLERİMİZ

 • Değişim ve gelişime açıklık
 • Hedef ve çözüm odaklılık
 • Paydaş odaklılık
 • Takım çalışması ve iletişim
 • Kalite, Maliyet ve Çevre Bilinci

ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

Doğu Pres A.Ş. tüm faaliyetlerinde Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını aşağıdaki gibi uygulamaktadır;

 • Yasal yükümlülükler, müşteri özel istekleri ve diğer şartları takip ederek gereklerini yerine getirmek
 • Tüm paydaşlarımızı Çevre ve İSG konusunda bilinçlendirip çevrenin korunmasını ve iş güvenliğinin sağlanmasına katkı koymalarını sağlamak
 • Tüm süreçlerimizde Çevre Boyutlarını ve İSG risklerini takip ederek gerekli önlemleri almayı sağlamak
 • Doğal kaynaklarımızın tüketiminde israfı azaltarak çevreyi korumak
 • Atıklarımızı kontrol altında tutup geri kazanımı özendirerek çevre kirliliğini önlemek
 • Sürekli iyileştirme ilkesiyle Çevre ve İSG Performansının artırılması

 • Hedefimiz “0” çevre kazası, “0” iş kazası ve tüm meslek hastalıklarını önlemektir.
 • ETİK DEĞERLERİMİZ

  Doğu Pres, kurumsal kimliğinin temellerini, etik değerler üzerine kurmuştur. Her türlü davranış, karar ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda yönetiriz. Doğu Pres’in etik değerleri aşağıdaki unsurlardan oluşur

  • İnsan ve insan onuruna Saygı: Doğu Pres, çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına ve toplumun tüm kesimlerine karşı saygıyı ön planda tutar. Doğu Pres olarak her türlü ayrımcılığın karşısındayız ve toplumdaki din,dil, ırk, cinsiyet, milliyet, kültür gibi her türlü farklılığı bir zenginlik olarak kabul etmekteyiz.
  • Fırsat Eşitliği: Biz toplumun, karşılıklı güven ve adalet duygusunun hakim olduğu bir ortamda huzur içerisinde olabileceği inancındayız. Bu sebeple Doğu Pres, herkese eşit davranmaya ve fırsat eşitliği yaratmaya dikkat etmektedir. Çalışanlarımızın din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, kültür ya da medeni hal, fiziki engellilik durumlarına bakmaksızın, dürüst ve adil bir şekilde davranır ve herkese eşit fırsat tanırız.
  • Açıklık: “Açık kapı” politikamız çerçevesinde, çalışanlarımızı ve diğer paydaşlarımızı fikir ve görüşlerini açıklamaya, öneri ve şikayetlerini dile getirmeye teşvik ederiz. Firmamız içindeki açıklık, erişilebilirlik ve açık tartışma ortamı bu politikayı desteklemektedir. Çalışanlarımızı zamanında ve doğru olarak bilgilendiririz.
  • Dürüstlük: Doğu Pres’ de ilişkiler dürüstlük ilkesine dayalı olarak yürütülür. Çalışanlarımız, diğer kurumlar ve paydaşlarımızla ilişkilerimizde dürüst davranır, karşılıklı güveni zedeleyecek yaklaşımlardan kaçınır. Çalışanlarımız tarafsız kararlarını ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almaz ve aynı amaçla hediye vermezler.
  • Katılımcılık: Çalışanlarımızın alınan kararlara ve yapılan etkinliklere katılımı başarımızın temelini oluşturur. Onların fikirlerine önem verir ve bu amaçla, fikirlerini dile getirebilecekleri her türlü takım ve komitelere katılımlarını teşvik ederiz.
  • Kaynakların Kullanımı: Çalışanlarımız toplumsal ve çevresel kaynakların kullanımına duyarlıdır. Tüm çalışanlarımız, Doğal Kaynakların tükenebilir kaynaklar olduğunun farkındadır. Bu bilinçle, işyerindeki makine ekipman, yazılım, donanım, bilgi gibi şirket kaynakları ile her türlü Doğal Kaynağın kullanımında israftan kaçınır.
  • Gizlilik: Geliştirdiğimiz hizmetler, fikirler, kavramlar, stratejiler, müşteri ve çalışan bilgileri, Doğu Pers'in mülkiyetindedir. Bu bilgileri korur, usulsüz ya da izinsiz bir şekilde paylaşmayız. Bu nedenle, Kurum dışında paylaşılacak bilgilerin neler olduğu, içerikleri ve kimler tarafından, hangi ortamlarda paylaşılacağı tanımlıdır.
  • Fikri Sınai Mülkiyet Haklarına Saygı: Doğu Pres, insan zekasının tecrübe, yetenek ve yaratıcılığının ortaya çıkardığı mal ve hizmetlere, ticari markalara, endüstriyel tasarımlara, bilimsel ve teknolojik buluşlara, kadar uzanan geniş bir yelpaze içindeki tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygılıdır. Bu hakların korunması konusunda ulusal ve uluslararası yasalar ile uyum içinde hareket eder.
  • Yasal Yükümlülükler: Doğu Pres, belirlenmiş olan yasal yükümlülüklere bağlı olarak çalışmayı esas alır. Sosyal sorumluluğumuzun bilinci ile, yasalara uygun hareket etmek, açık ve güvenilir olmak, etik davranmak, hesap verebilirlik bu konudaki temel ilkelerimizdendir. Firmamızın tüm yöneticileri, kayıtların firma ve müşteri ihtiyaçları ile yasal yükümlülüklere uygun olarak tutulmasından, saklanmasından ve usulüne uygun olarak imha edilmesinden sorumlu olduklarını bilirler.
  • Müşterilerimize Karşı Sorumluluklar: Doğu Pres olarak, gelecekte ancak müşterilerimiz ile beraber var olacağımızı biliriz. Bu nedenle, müşterilerimizle açık iletişim kurar, bilgi saklamayız. Müşteri mülkiyetine saygı duyarız ve koruruz. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru anlar, firma ve müşteri menfaatlerini gözeterek karşılamamız gerektiğini biliriz.
  • Toplumsal Sorumluluklar: Ülkemizin ve içinde yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesiyiz. Toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlıyız. Yaşamın ülkemizde ve çevremizde daha iyiye gitmesi bizim için önemlidir ve buna katkıda bulunuruz. Bu katkının uzun dönemde başarımıza ve varlığımıza olan etkisinin bilincindeyiz. Çalışanlarımız, faaliyetlerinde ve toplumsal yaşantılarında toplum ve ülke çıkarlarını gözeterek zaman ve enerjisinin bir bölümünü toplumsal amaçlara yönelik olarak değerlendirir ve Doğu Pres Ailesi olarak; Sosyal Sorumluluğumuzu bir borç biliriz.

  Hedefimiz; sıfır çevre kazası, sıfır iş kazası ve tüm meslek hastalıklarını önlemektir.